Stowarzyszenie św. Benedykta Patrona Europy

Poprzez swoją Regułę i zakładane klasztory św. Benedykt dał powstającej Europie bogate źródło inspiracji dla skonkretyzowania ducha Chrystusowego w życiu codziennym. Reguła, opracowana w czasach upadku Cesarstwa Rzymskiego i najazdu barbarzyńców, przyczyniła się w znacznym stopniu do ukształtowania chrześcijańskiego ducha Europy. Z tego powodu Papież Paweł VI ogłosił św. Benedykta „Patronem Europy” (w okresie późniejszym Papież Jan Paweł II rozszerzył ten tytuł na świętych Cyryla i Metodego).

Nie zapominając o przeszłości, członkowie Stowarzyszenia Świętego Benedykta Patrona Europy zwracają się ku przyszłości ze świadomością, że duch św. Benedykta odpowiada doskonale wymaganiom obecnej chwili oraz potrzebom następnych pokoleń. Członkowie-założyciele uznali od pierwszej chwili, że ich celem jest zachowanie w mentalności współczesnej następujących wartości, będących zapowiedzią odnowy prawdziwej Europy chrześcijańskiej:

1° postawa głębokiej wiary i bojaźni Bożej;

2° modlitwa i duchowość karmiona Pismem Świętym i Liturgią Kościoła;

3° uległość względem Tradycji i Magisterium Kościoła oraz posłuszeństwo wobec Ojca Świętego;

4° przepojenie wartościami chrześcijańskimi – skonkretyzowanymi przez Regułę św. Benedykta – zarówno kształcenia i wychowania młodzieży, jak całej kultury;

5° przywrócenie prawdziwego znaczenia autorytetu w rodzinie, państwie, w rozmaitych wspólnotach i w miejscu pracy;

6° działanie na rzecz godności pracy, obrona rzemiosła, wsi, szacunek dla przyrody, a zwłaszcza szacunek dla życia ludzkiego;

7° humanizacja warunków życia społecznego, kształtowanie prawdziwych wspólnot.

Stowarzyszenie zostało założone w roku 1967 przez kilkunastu opatów benedyktyńskich, zaś erygowane kanonicznie w Rzymie w roku 1988 jako międzynarodowe stowarzyszenie wiernych na prawie prywatnym. Nabór członków odbywa się przez kooptację. Stowarzyszenie rządzi się swoim statutem, zgodnie z którym na jego czele stoi Zarząd złożony z dwunastu członków (również kooptowanych), wybierających prezesa, wiceprezesów i sekretarza generalnego. Od chwili swego założenia Stowarzyszenie odbywa co roku kongresy międzynarodowe, organizowane w miejscu i czasie wybranym przez Zarząd. W trakcie roku członkowie mają w ramach grup lokalnych okazję do spotkań poświęconych refleksji, wspólnej modlitwie itp.